กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายภูดิศ อ่อนจงไกร

นายภูดิศ อ่อนจงไกร

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ครูชำนาญการ

นายจิตราวัสดิ์ ก่ำเชียงคำ

นายจิตราวัสดิ์ ก่ำเชียงคำ

รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน/งานแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

ครูชำนาญการพิเศษ

นายนิพนธ์ ฝ่ายทะแสง

นายนิพนธ์ ฝ่ายทะแสง

รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน/งานระเบียบวินัย

ครูชำนาญการพิเศษ

นายบรรดาศักดิ์ คงเอียง

นายบรรดาศักดิ์ คงเอียง

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และบำเพ็ญประโยชน์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายศิริศักดิ์ ภักดีไทย

นายศิริศักดิ์ ภักดีไทย

งานแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

ครูชำนาญการ

นายพลวสิษฐ ภูจักงาม

นายพลวสิษฐ ภูจักงาม

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา/งานผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร/งานโสตทัศนูปกรณ์

ครูชำนาญการ

นายศราวุธ ตาสาโรจน์

นายศราวุธ ตาสาโรจน์

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(เยี่ยมบ้านนักเรียน)

ครูชำนาญการ

นายเอกลักษณ์ เถาว์ชาลี

นายเอกลักษณ์ เถาว์ชาลี

งานงานจราจรและความปลอดภัยในสถานศึกษา

ผู้ช่วยครู

นางชลดา บรรจงศิลป์

นางชลดา บรรจงศิลป์

งานธุรการฝ่าย

ครู

นางสาวเยาวลักษณ์ แสงจันทร์

นางสาวเยาวลักษณ์ แสงจันทร์

งานพัสดุ/งานธุรการฝ่าย

ผู้ช่วยครู

ออกแบบโดย dsite.in.th