กลุ่มบริหารงานกิจการหอพักนักเรียน

นางไพรินทร์ หวะสุวรรณ

นางไพรินทร์ หวะสุวรรณ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการหอพักนักเรียน/วางแผนงานฝ่ายบริหารงานกิจการหอพักนักเรียน

ครูชำนาญการ

นายสมพร จ่องสละ

นายสมพร จ่องสละ

รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการหอพักนักเรียน/ปฏิบัติหน้าที่งานอาคารสถานที่/สาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำประปา หอพักนักเรียน

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปวีณา ประพาพันธ์

นางสาวปวีณา ประพาพันธ์

งานพัสดุ/ธุรการหอพัก

ครูชำนาญการ

นางสาวจุฑามาศ ทิพม่อม

นางสาวจุฑามาศ ทิพม่อม

งานประชาสัมพันธ์/งานอนามัย/งานโภชนาการ

ครู

นายถิรวัฒน์ ทวีพันธ์

นายถิรวัฒน์ ทวีพันธ์

งานระเบียบวินัยนักเรียนหอพัก

ครู

นางนิภารักษ์ เขื่อนพงษ์

นางนิภารักษ์ เขื่อนพงษ์

งานดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณหอพักชายและหอพักหญิงหลังเก่า/

แม่บ้าน

นางมะลิวัลย์ สิงห์ประเสริฐ

นางมะลิวัลย์ สิงห์ประเสริฐ

งานดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณหอพักหญิงหลังใหม่

แม่บ้าน

ออกแบบโดย dsite.in.th