กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

น.ส.อุไรวรรณ ปิ่นสุพรรณ

น.ส.อุไรวรรณ ปิ่นสุพรรณ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ/งานวางแผนการบริหารงานและงบประมาณ
นายอธิภูมิ พาสงค์

นายอธิภูมิ พาสงค์

รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ/ปฏิบัติหน้าที่งานแผนงานและงบประมาณ
นางสาวจิรวรรณ ทองไสย

นางสาวจิรวรรณ ทองไสย

งานการเงิน/งานตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผล
นางสาวสรญา ศรีใส

นางสาวสรญา ศรีใส

งานทะเบียนพัสดุ – ครุภัณฑ์
สิบเอกณภัทร วงศ์สุเพ็ง

สิบเอกณภัทร วงศ์สุเพ็ง

งานพัสดุ/จัดทำระบบสารสนเทศ(e-Plan) ประจำปีงบประมาณ
นางสาวจันสุดา พันธะสา

นางสาวจันสุดา พันธะสา

งานพัสดุ – ครุภัณฑ์
นางกุลกนก จั้นวันดี

นางกุลกนก จั้นวันดี

งานสารสนเทศโรงเรียน/งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน / บันทึกการประชุมโรงเรียน
นางสาวชิวราพร อัคจันทร์

นางสาวชิวราพร อัคจันทร์

งานการบัญชี
นางกมลพร หาญมนตรี

นางกมลพร หาญมนตรี

งานพัสดุ – ครุภัณฑ์
นางจิราภรณ์ ฝ่ายทะแสง

นางจิราภรณ์ ฝ่ายทะแสง

งานธุรการโรงเรียน
นายศุภชัย ทวีพันธ์

นายศุภชัย ทวีพันธ์

งานธุรการโรงเรียน
ออกแบบโดย dsite.in.th