กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายอธิภูมิ พาสงค์

นายอธิภูมิ พาสงค์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ครูชำนาญการพิเศษ

นายพิมล พักตะไชย

นายพิมล พักตะไชย

รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป/งานอาคารสถานที่

ครูชำนาญการ

นายกิตติพงษ์ ขันติยู

นายกิตติพงษ์ ขันติยู

รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป/ติดต่อประสานงานบุคคลภายนอก

ครูชำนาญการ

นายศิริศักดิ์ ภักดีไทย

นายศิริศักดิ์ ภักดีไทย

งานพัฒนาระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตภายในสถานศึกษา/ระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ/เว็บไซต์โรงเรียน

ครูชำนาญการ

นายอนุพล แสงพิศาล

นายอนุพล แสงพิศาล

งานบริการชุมชน/ งาน5ส.

ครูชำนาญการ

นายศิริวัศ กีรธนานนท์

นายศิริวัศ กีรธนานนท์

งานป้องกันภัย/ธุรการฝ่าย

ครูชำนาญการ

นายธีระพงษ์ จิกจักร

นายธีระพงษ์ จิกจักร

งานโภชนาการ/งานอนามัยโรงเรียน

ครู

นายอภิวัฒน์ เลิศสงคราม

นายอภิวัฒน์ เลิศสงคราม

งานโภชนาการ/งานอนามัยโรงเรียน

ครู

นายนิพร ไพบูลย์พูนทรัพย์

นายนิพร ไพบูลย์พูนทรัพย์

งานดูแลความสะอาดอาคาร 3 /งานไฟฟ้า-ประปา/ห้องน้ำปตท.สวนย่อมรอบอาคาร 3 และสวนย่อมรอบห้องน้ำปตท.

ช่างครุภัณฑ์ 2

นายไชยวัฒน์ ผาสุก

นายไชยวัฒน์ ผาสุก

งานดูแลความสะอาดอาคาร 4 /งานไฟฟ้า-ประปา/สวนย่อมรอบอาคาร 6 ยาวไปถึงหน้าประตู 2

ยาม

นายสุปัญญา สิงห์ประเสริฐ

นายสุปัญญา สิงห์ประเสริฐ

งานดูแลความสะอาดอาคาร 6/งานไฟฟ้า-ประปา/สวนย่อมรอบอาคาร 4 และสวนย่อมหน้าอาคาร 1

ยาม

นายบัณฑิต ผลาวงค์

นายบัณฑิต ผลาวงค์

งานดูแลความสะอาดอาคาร 5 /งานไฟฟ้า-ประปา/สวนย่อมหน้าหอประชุมทั้ง 2 หลัง

คนสวน

นางนิภารักษ์ เขื่อนพงษ์

นางนิภารักษ์ เขื่อนพงษ์

งานดูแลความสะอาด อาคาร 1และ2/บริเวณหอพักชาย,หอพักหญิงหลังเก่า/งานปฏิคม

แม่บ้าน

นางมะลิวัลย์ สิงห์ประเสริฐ

นางมะลิวัลย์ สิงห์ประเสริฐ

งานดูแลความสะอาด อาคาร 1และ2/บริเวณหอพักหญิงหลังใหม่/งานปฏิคม

แม่บ้าน

ออกแบบโดย dsite.in.th