กลุ่มบริหารงานวิชาการ

น.ส.สุพัชรี จอมแก้ว

น.ส.สุพัชรี จอมแก้ว

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางพัชนี ใบธรรม

นางพัชนี ใบธรรม

งานแนะแนวทางการศึกษา/งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นายอมรศักดิ์ กุลอัก

นายอมรศักดิ์ กุลอัก

หัวหน้างานทะเบียน/งาน PLC
นางภิลัยลักษณ์ อาจศิลป์

นางภิลัยลักษณ์ อาจศิลป์

งานพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา/งานรับนักเรียน
นายธนากร ม่วงนาครอง

นายธนากร ม่วงนาครอง

งานแนะแนวทางการศึกษา
นางสาวอุบล ไชยชนะ

นางสาวอุบล ไชยชนะ

งานวัดผลและประเมินผล ม. ปลาย
นายพิรพัฒน์ จิตจง

นายพิรพัฒน์ จิตจง

งานวัดผลและประเมินผล ม. ต้น
นางเพ็ญวิภา สรรคชา

นางเพ็ญวิภา สรรคชา

งานประกันคุณภาพการศึกษา
นายภูดิศ อ่อนจงไกร

นายภูดิศ อ่อนจงไกร

งานทุนเสมอภาค
นางขวัญใจ เครือบุตรดี

นางขวัญใจ เครือบุตรดี

งานพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้(แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภายใน) งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
นางสาวอังคณา ทับทิม

นางสาวอังคณา ทับทิม

งานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียน ม.ปลาย
นางสาวกนกวรรณ ทุมสะกะ

นางสาวกนกวรรณ ทุมสะกะ

งานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียน ม.ต้น
นางมณีพร แสงพิศาล

นางมณีพร แสงพิศาล

งานนิเทศการศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ อ่อนสุระทุม

นายพงษ์ศักดิ์ อ่อนสุระทุม

งานทุน อบจ./งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (SBMLD)
นายธีระพงษ์ จิกจักร

นายธีระพงษ์ จิกจักร

งานจัดสอนแทน/งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม)/งานประสานความร่วมมือและส่งเสริมในการพัฒนาวิชาการฯ
นางสาวอนุธิดา บุษบิน

นางสาวอนุธิดา บุษบิน

งานจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติด้านวิชาการของโรงเรียน (ธุรการและพัสดุฝ่าย)
ออกแบบโดย dsite.in.th