กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพิรพัฒน์ จิตจง

นายพิรพัฒน์ จิตจง

ครูชำนาญการพิเศษ
นางแก่นจันทร์ กางทอง

นางแก่นจันทร์ กางทอง

ครูชำนาญการพิเศษ
นางภิลัยลักษณ์ อาจศิลป์

นางภิลัยลักษณ์ อาจศิลป์

ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอุบล ไชยชนะ

นางสาวอุบล ไชยชนะ

ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุพัชรี จอมแก้ว

นางสาวสุพัชรี จอมแก้ว

ครูชำนาญการ
นางนิศาชล บำรุงภักดี

นางนิศาชล บำรุงภักดี

ครูชำนาญการ
นายศิริศักดิ์ ภักดีไทย

นายศิริศักดิ์ ภักดีไทย

ครูชำนาญการ
นางสาวจิรวรรณ ทองไสย

นางสาวจิรวรรณ ทองไสย

ครูชำนาญการ
นายศราวุธ ตาสาโรจน์

นายศราวุธ ตาสาโรจน์

ครูชำนาญการ
นางสาวปวีณา ประพาพันธ์

นางสาวปวีณา ประพาพันธ์

ครูชำนาญการ
นางสาวกนกวรรณ ทุมสะกะ

นางสาวกนกวรรณ ทุมสะกะ

ครูชำนาญการ
นายถิรวัฒน์ ทวีพันธ์

นายถิรวัฒน์ ทวีพันธ์

ครู
สิบเอกณภัทร วงศ์สุเพ็ง

สิบเอกณภัทร วงศ์สุเพ็ง

ครูผู้ช่วย
นางสาวเยาวลักษณ์ แสงจันทร์

นางสาวเยาวลักษณ์ แสงจันทร์

ผู้ช่วยครู
นายเอกรัตน์ มัธยัสถ์สุข

นายเอกรัตน์ มัธยัสถ์สุข

ผู้ช่วยครู
ออกแบบโดย dsite.in.th