กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นายบรรดาศักดิ์ คงเอียง

นายบรรดาศักดิ์ คงเอียง

ครูชำนาญการพิเศษ
นายนิพนธ์ ฝ่ายทะแสง

นายนิพนธ์ ฝ่ายทะแสง

ครูชำนาญการพิเศษ
นางชลดา บรรจงศิลป์

นางชลดา บรรจงศิลป์

ครู
ออกแบบโดย dsite.in.th