กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางเพ็ญวิภา สรรคชา

นางเพ็ญวิภา สรรคชา

ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมพร จ่องสละ

นายสมพร จ่องสละ

ครูชำนาญการพิเศษ
นายกิตติพงษ์ ขันติยู

นายกิตติพงษ์ ขันติยู

ครูชำนาญการ
นายพิมล พักตะไชย

นายพิมล พักตะไชย

ครูชำนาญการ
นางขวัญใจ เครือบุตรดี

นางขวัญใจ เครือบุตรดี

ครูชำนาญการ
นายพงษ์ศักดิ์ อ่อนสุระทุม

นายพงษ์ศักดิ์ อ่อนสุระทุม

ครูชำนาญการ
ออกแบบโดย dsite.in.th