สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญญาลักษณ์

อักษรย่อ

ภ.ด.

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า-แดง

ฟ้า       หมายถึง ความอ่อนโยน ความเรียบร้อย

แดง      หมายถึง ความแข็งแกร่ง อดทน

พุทธภาษิต 

สุสฺ สูสํ ลภเต ปัญญํ        ความหมาย    ฟังให้ดีเถิด แล้วจะเกิดปัญญา

ตราประจำโรงเรียน

                              เปลวเทียนเหนืออักษร ภ.ด.ด้านล่างเป็นริ้วบรรจุข้อความ “เทียนให้แสง ภูดินแดงให้ปัญญา”

ความหมาย

โรงเรียนภูดินแดงวิทยา เป็นสถานที่ ที่จะสร้างเสริมปัญญา ความรู้ ความสามารถ

ให้กับเยาวชนผู้ผ่านเข้ามาศึกษา ณ สถานที่แห่งนี้เช่นดวงเทียนที่ให้แสงสว่าง

เพื่อส่องทางให้กับทุกคนที่ต้องการ

คำขวัญของโรงเรียน

เรียนให้รู้ ดูให้งาม ทำให้เป็น เล่นให้เลิศ

ผู้บริหาร

นางสาวโสภา  ทวีพันธ์  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ออกแบบโดย dsite.in.th