++ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์การอัพโหลดสู่เว็บไซต์++
       หน้าหลัก
  คำแนะนำการใช้บทเรียน
 
 คำอธิบายรายวิชา
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  แบบทดสอบก่อนเรียน
  แบบทดสอบหลังเรียน
 
 แบบประเมินความพึงพอใจ
  ประวัติครูผู้สอน
 

      การอัพโหลดสู่เว็บไซต์
  ขั้นตอนที่ 1 การจัดโครงร่าง
ภายในเว็บไซต์

  ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบ
การทำงานของหน้าเว็บ

  ขั้นตอนที่ 3
การขอพื้นที่เว็บไซต์บนเว็บ
เซิร์ฟเวอร์

  ขั้นตอนที่ 4 การจัดโดเมนเนม
เพื่อจัดตั้งชื่อเว็บไซต์

  ขั้นตอนที่ 5 การอัพโหลดไปยัง
เว็บเซิร์ฟเวอร์

 
      ติดต่อเรา

  Anekpong Sunthonjit
  Anekpong Suthonjit
  keawzaclub
  keawkeaw010@gmail.com 
 
 

                                                                               หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ เรื่องการอัพโหลดสู่เว็บไซต์ ของครูเอนกพงค์
(ครูเกี๊ยว) ในรายวิชาการพัฒนาเว็บเพจ รหัสวิชา ง30285 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
มาเริ่มเรียนกันได้เลย  let go

 

 
 
>>Banner Link<<