slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 4

รายชื่อสถาบันการศึกษา URL
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  http://www.ku.ac.th
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://www.bu.ac.th 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี http://www.bkkthon.ac.th 
มหาวิทยาลัยเกริก http://www.krirk.ac.th 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต http://www.kbu.ac.th  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://www.kku.ac.th
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.chula.ac.th 
มหาวิทยาลัยชินวัตร  http://www.siu.ac.th   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  http://www.cmu.ac.th 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น http://www.stjohn.ac.th 
มหาวิทยาลัยทักษิณ http://www.tsu.ac.th  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  http://www.kmutt.ac.th 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  http://www.kmutnb.ac.th 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร http://www.mut.ac.th 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  http://www.sut.ac.th 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  http://www.tu.ac.th 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  http://www.dpu.ac.th 
มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.nu.ac.th 
มหาวิทยาลัยบูรพา http://www.buu.ac.th 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี http://www.ptu.ac.th
มหาวิทยาลัยพายัพ http://www.payap.ac.th
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://www.msu.ac.th  
มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.mahidol.ac.th  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  http://www.mju.ac.th 
มหาวิทยาลัยรังสิต http://www.rsu.ac.th
มหาวิทยาลัยรัชต์ภาคย์ http://www.rajapark.ac.th
มหาวิทยาลัยรามคำแหง http://www.ru.ac.th
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย  http://www.ait.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  http://www.wu.ac.th
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  http://www.swu.ac.th
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  http://www.spu.ac.th
มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.su.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์  http://www.psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสยาม  http://www.siamu.ac.th
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช http://www.stou.ac.th
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  http://www.utcc.ac.th
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  http://www.hcu.ac.th
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  http://www.au.edu
มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย  http://www.eau.ac.th
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์  http://www.sau.ac.th
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.ubu.ac.th
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  http://www.nida.ac.th 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  http://www.kmitl.ac.th 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี http://www.rmutt.ac.th
   วิทยาเขตปทุมธานี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ http://www.rmutsb.ac.th
   วิทยาเขตนนทบุรี
   วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
   วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา
   วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ http://www.rmutk.ac.th
   วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
   วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
   วิทยาเขตพระนครใต้ 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ http://www.rmutr.ac.th
   วิทยาเขตเพาะช่าง
   วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
   วิทยาเขตศาลายา
   วิทยาเขตวังไกลกังวล 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร http://www.rmutp.ac.th
   วิทยาเขตเทเวศร์
   วิทยาเขตโชติเวช
   วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
   วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
   วิทยาเขตพระนครเหนือ 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก http://www.rmutto.ac.th
   วิทยาเขตบางพระ
   วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
   วิทยาเขตจันทบุรี
   วิทยาเขตอุเทนถวาย
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา http://www.rmutl.ac.th
   วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
   วิทยาเขตน่าน
   วิทยาเขตลำปาง
   วิทยาเขตเชียงราย
   วิทยาเขตตาก
   วิทยาเขตพิษณุโลก
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน http://www.rmuti.ac.th
   วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
   วิทยาเขตสุรินทร์
   วิทยาเขตขอนแก่น
   วิทยาเขตกาฬสิทธุ์
   วิทยาเขตสกลนคร
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย http://www.rmutsv.ac.th
   วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา
   วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
   วิทยาเขตศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
   คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง 
 
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ http://www.cri.or.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  http://www.kpru.ac.th 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  http://www.kru.ac.th 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ http://web1.rru.ac.th 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง  http://www.mcru.ac.th 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  http://www.chandra.ac.th 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  http://www.ricr.ac.th 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  http://www.cmru.ac.th 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ http://www.cpru.ac.th 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  http://www.tru.ac.th 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  http://www.dru.ac.th 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  http://www.npru.ac.th 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม http://www.npu.ac.th  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา http://www.nrru.ac.th  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  http://www.nstru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  http://www.nsru.ac.th 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  http://www.bsru.ac.th 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  http://www.bru.ac.th 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร http://www.pnru.ac.th 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  http://www.aru.ac.th 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  http://www.psru.ac.th 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  http://www.pbru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  http://www.pcru.ac.th 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  http://www.pkru.ac.th 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  http://www.rmu.ac.th 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา http://www.yru.ac.th  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด http://www.reru.ac.th 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  http://web1.rru.ac.th 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  http://www.rbru.ac.th 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง http://www.lpru.ac.th 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  http://www.lru.ac.th 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์) http://www.vru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ http://www.sskru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://www.snru.ac.th 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา http://www.skru.ac.th 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  http://www.dusit.ac.th 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  http://www.ssru.ac.th 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  http://www.sru.ac.th 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  http://www.srru.ac.th 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง http://www.mcru.ac.th 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  http://www.udru.ac.th 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  http://www.uru.ac.th 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี http://www.ubru.ac.th