เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล คำตอบ หรือข้อสรุปรวม ที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอื้อต่อการนำวิชาการนั้นไปประยุกต์

ครูทัศนา ยงคำชา

การอ่านเชิงวิเคราะห์จากวรรณคดี เรื่อง โคลงโลกนิติ

View. 415
Date. 1 มิถุนายน 2559

ครูสุริยา ศรีทุมมา

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

View. 512
Date. 1 มิถุนายน 2559

ครูพิมล พักตะไชย

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้หนังสืออ่านประกอบ เรื่อง มรดกทางวัฒนธรรมตามรอยคำขวัญจังหวัดสกลนคร

View. 512
Date. 1 มิถุนายน 2559

รองผอ.ศรินทร์ธร วรชิณ

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

View. 3183
Date. 3 ธันวาคม 2558

รองผอ.ศรินทร์ธร วรชิณ

การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา

View. 3171
Date. 3 ธันวาคม 2558