รายชื่อผู้สมัครสอบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2561

สถิติผู้สมัคร :: 24 ก.พ.61 = 1 คน | 25 ก.พ.61 = 3 คน | 26 ก.พ.61 = 2 คน | 27 ก.พ.61 = 4 คน | 28 ก.พ.61 = 15 คน | รวมทั้งหมด 25 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล สำเร็จการศึกษา ม.3 จากโรงเรียน เกรดเฉลี่ย วันที่สมัคร
1 นางสาวณัฎณิชา    แสนสอน ร.ร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย   ตำบลธาตุ   อำเภอเชียงคาน   จังหวัดเลย 3.59 24/02/2018
2 นายกฤษณพงศ์   แก้วกันยา ร.ร. มัธยมวานรนิวาส   ตำบลวานรนิวาส   อำเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 3.23 25/02/2018
3 นางสาวสุพิชชา   ยอดจำปา ร.ร. โคกสีวิทยาสรรค์   ตำบลโคกสี   อำเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร 3.73 25/02/2018
4 นายธานินทร์   จิ่มอาษา ร.ร. มัธยมวาริชภูมิ   ตำบลปลาโหล   อำเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 3.96 25/02/2018
5 นางสาวณัฐภรณ์   เขียวดำ ร.ร. บ้านแพงพิทยาคม   ตำบลโพนทอง   อำเภอบ้านแพง   จังหวัดนครพนม 3.48 26/02/2018
6 นางสาวนันทิญา   ผุยหลวง ร.ร. บ้านเเพงพิทยาคม   ตำบลบ้านเเพง   อำเภอบ้านเเพง   จังหวัดนครพนม 0.00 26/02/2018
7 นางสาวคนิตรา   ขันทอง ร.ร. โพธิ์ตากพิทยาคม   ตำบลโพนทอง   อำเภอโพธิ์ตาก   จังหวัดหนองคาย 3.43 27/02/2018
8 นางสาวศิรประภา   ภาวงศ์ ร.ร. มัธยมวาริชภูมิ   ตำบลปลาโหล   อำเภอวาริชภูมื   จังหวัดสกลนคร 3.94 27/02/2018
9 นางสาวศิริขวัญ   พานนนท์ ร.ร. ศึกษาประชาสามัคคี   ตำบลแพด   อำเภอคำตากล้า   จังหวัดสกลนคร 2.98 27/02/2018
10 นางสาวพรเทวา   แสงพระเวช ร.ร. โพธิแสนวิทยา   ตำบลอุ่มจาน   อำเภอกุสุมาลย์   จังหวัดสกลนคร 3.50 27/02/2018
11 นางสาวสุภาวดี   เปลื้องกลาง ร.ร. ศึกษาประชาสามัคคี   ตำบลแพด   อำเภอคำตากล้า   จังหวัดสกลนคร 3.75 28/02/2018
12 นางสาวอัษฎาภรณ์   แป้นทอง ร.ร. บ้านกุดตะกาบ   ตำบลวาริชภูมิ   อำเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 0.00 28/02/2018
13 นางสาวกนกพร   ลิิมป์ประเสริฐ ร.ร. เซกา   ตำบลเซกา   อำเภอเซกา   จังหวัดบึงกาฬ 3.45 28/02/2018
14 นางสาวอริสา   สุทธิประภา ร.ร. เซกา   ตำบลเซกา   อำเภอเซกา   จังหวัดบึงกาฬ 3.77 28/02/2018
15 เด็กชายณัฐชนน   ศรีวิลัย ร.ร. มัธยมวาริชภูมิ   ตำบลปลาโหล   อำเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 2.30 28/02/2018
16 นางสาวพลอยไพลิน   ดวงกุลสา ร.ร. บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ   ตำบลดงมะไฟ   อำเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร 0.00 28/02/2018
17 นางสาวภัทรดา   แกะทาคำ ร.ร. บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ   ตำบลดงมะไฟ   อำเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร 0.00 28/02/2018
18 นางสาวนภาภรณ์   บาลวงศา ร.ร. บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ   ตำบลดงมะไฟ   อำเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร 0.00 28/02/2018
19 นางสาววรนันต์   ยันทอง ร.ร. บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ   ตำบลดงมะไฟ   อำเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร 0.00 28/02/2018
20 นางสาวอริศรา   คุณปัญญา ร.ร. บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ   ตำบลดงมะไฟ   อำเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร 0.00 28/02/2018
21 นางสาวธนวรรณ   แก้วกันหา ร.ร. บ้านโนนสะอาดนาเหมือด   ตำบลโนนสะอาด   อำเภอบ้านม่วง   จังหวัดสกลนคร 2.99 28/02/2018
22 นางสาวณัฐพร   สิงห์ทองไชย ร.ร. พังโคนวิทยาคม   ตำบลไฮหย่อง   อำเภอพังโคน   จังหวัดสกลนคร 3.43 28/02/2018
23 นางสาวทัศนีย์   ไพรีรณ ร.ร. พังโคนวิทยาคม   ตำบลไฮหย่อง   อำเภอพังโคน   จังหวัดสกลนคร 2.75 28/02/2018
24 นางสาวชนิดา   ธรรมชาติ ร.ร. พังโคนวิทยาคม   ตำบลไฮหย่อง   อำเภอพังโคน   จังหวัดสกลนคร 3.15 28/02/2018
25 นายณัฐชัย   ราชชมภู ร.ร. มัธยมวาริชภูมิ   ตำบลปลาโหล   อำเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 3.00 28/02/2018
26     ร.ร.   ตำบล   อำเภอ   จังหวัดสกลนคร 0.00 02/03/2018
27 นายJudi   Judi ร.ร. iRXQoSyeuusfCyk   ตำบลRhLDibDtcdWM   อำเภอxWPIEzEjqurhVp   จังหวัดสกลนคร 0.00 12
28 นางสาวJudi   Judi ร.ร. ZlcXqonJpOYCYBlvc   ตำบลbrsHoGLzowBFvI   อำเภอsAPuKdMnIQ   จังหวัดสกลนคร 0.00 12