รายชื่อผู้สมัครสอบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2561

สถิติผู้สมัคร :: 24 ก.พ.61 = 1 คน | 25 ก.พ.61 = 3 คน | 26 ก.พ.61 = 2 คน | 27 ก.พ.61 = 4 คน | 28 ก.พ.61 = 15 คน | รวมทั้งหมด 25 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล สำเร็จการศึกษา ม.3 จากโรงเรียน เกรดเฉลี่ย วันที่สมัคร
1 นางสาวณัฎณิชา    แสนสอน ร.ร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย   ตำบลธาตุ   อำเภอเชียงคาน   จังหวัดเลย 3.59 24/02/2018
2 นายกฤษณพงศ์   แก้วกันยา ร.ร. มัธยมวานรนิวาส   ตำบลวานรนิวาส   อำเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 3.23 25/02/2018
3 นางสาวสุพิชชา   ยอดจำปา ร.ร. โคกสีวิทยาสรรค์   ตำบลโคกสี   อำเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร 3.73 25/02/2018
4 นายธานินทร์   จิ่มอาษา ร.ร. มัธยมวาริชภูมิ   ตำบลปลาโหล   อำเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 3.96 25/02/2018
5 นางสาวณัฐภรณ์   เขียวดำ ร.ร. บ้านแพงพิทยาคม   ตำบลโพนทอง   อำเภอบ้านแพง   จังหวัดนครพนม 3.48 26/02/2018
6 นางสาวนันทิญา   ผุยหลวง ร.ร. บ้านเเพงพิทยาคม   ตำบลบ้านเเพง   อำเภอบ้านเเพง   จังหวัดนครพนม 0.00 26/02/2018
7 นางสาวคนิตรา   ขันทอง ร.ร. โพธิ์ตากพิทยาคม   ตำบลโพนทอง   อำเภอโพธิ์ตาก   จังหวัดหนองคาย 3.43 27/02/2018
8 นางสาวศิรประภา   ภาวงศ์ ร.ร. มัธยมวาริชภูมิ   ตำบลปลาโหล   อำเภอวาริชภูมื   จังหวัดสกลนคร 3.94 27/02/2018
9 นางสาวศิริขวัญ   พานนนท์ ร.ร. ศึกษาประชาสามัคคี   ตำบลแพด   อำเภอคำตากล้า   จังหวัดสกลนคร 2.98 27/02/2018
10 นางสาวพรเทวา   แสงพระเวช ร.ร. โพธิแสนวิทยา   ตำบลอุ่มจาน   อำเภอกุสุมาลย์   จังหวัดสกลนคร 3.50 27/02/2018
11 นางสาวสุภาวดี   เปลื้องกลาง ร.ร. ศึกษาประชาสามัคคี   ตำบลแพด   อำเภอคำตากล้า   จังหวัดสกลนคร 3.75 28/02/2018
12 นางสาวอัษฎาภรณ์   แป้นทอง ร.ร. บ้านกุดตะกาบ   ตำบลวาริชภูมิ   อำเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 0.00 28/02/2018
13 นางสาวกนกพร   ลิิมป์ประเสริฐ ร.ร. เซกา   ตำบลเซกา   อำเภอเซกา   จังหวัดบึงกาฬ 3.45 28/02/2018
14 นางสาวอริสา   สุทธิประภา ร.ร. เซกา   ตำบลเซกา   อำเภอเซกา   จังหวัดบึงกาฬ 3.77 28/02/2018
15 เด็กชายณัฐชนน   ศรีวิลัย ร.ร. มัธยมวาริชภูมิ   ตำบลปลาโหล   อำเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 2.30 28/02/2018
16 นางสาวพลอยไพลิน   ดวงกุลสา ร.ร. บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ   ตำบลดงมะไฟ   อำเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร 0.00 28/02/2018
17 นางสาวภัทรดา   แกะทาคำ ร.ร. บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ   ตำบลดงมะไฟ   อำเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร 0.00 28/02/2018
18 นางสาวนภาภรณ์   บาลวงศา ร.ร. บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ   ตำบลดงมะไฟ   อำเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร 0.00 28/02/2018
19 นางสาววรนันต์   ยันทอง ร.ร. บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ   ตำบลดงมะไฟ   อำเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร 0.00 28/02/2018
20 นางสาวอริศรา   คุณปัญญา ร.ร. บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ   ตำบลดงมะไฟ   อำเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร 0.00 28/02/2018
21 นางสาวธนวรรณ   แก้วกันหา ร.ร. บ้านโนนสะอาดนาเหมือด   ตำบลโนนสะอาด   อำเภอบ้านม่วง   จังหวัดสกลนคร 2.99 28/02/2018
22 นางสาวณัฐพร   สิงห์ทองไชย ร.ร. พังโคนวิทยาคม   ตำบลไฮหย่อง   อำเภอพังโคน   จังหวัดสกลนคร 3.43 28/02/2018
23 นางสาวทัศนีย์   ไพรีรณ ร.ร. พังโคนวิทยาคม   ตำบลไฮหย่อง   อำเภอพังโคน   จังหวัดสกลนคร 2.75 28/02/2018
24 นางสาวชนิดา   ธรรมชาติ ร.ร. พังโคนวิทยาคม   ตำบลไฮหย่อง   อำเภอพังโคน   จังหวัดสกลนคร 3.15 28/02/2018
25 นายณัฐชัย   ราชชมภู ร.ร. มัธยมวาริชภูมิ   ตำบลปลาโหล   อำเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 3.00 28/02/2018
26     ร.ร.   ตำบล   อำเภอ   จังหวัดสกลนคร 0.00 02/03/2018
27 นายJudi   Judi ร.ร. iRXQoSyeuusfCyk   ตำบลRhLDibDtcdWM   อำเภอxWPIEzEjqurhVp   จังหวัดสกลนคร 0.00 12
28 นางสาวJudi   Judi ร.ร. ZlcXqonJpOYCYBlvc   ตำบลbrsHoGLzowBFvI   อำเภอsAPuKdMnIQ   จังหวัดสกลนคร 0.00 12
29 เด็กหญิงJudix   Judix ร.ร. KXuCltSdFODsqqE   ตำบลXpopDgLzL   อำเภอRZAWjQGLC   จังหวัดสกลนคร 0.00 12
30 เด็กหญิงJudix   Judix ร.ร. AbNMkZPIlzQuUJvPW   ตำบลcShhWFNRkyXYFb   อำเภอIYOqCHtMubvl   จังหวัดสกลนคร 0.00 12
31 นางสาวJudix   Judix ร.ร. EaWfMzRzsJr   ตำบลkfpXICgLm   อำเภอPtICbXgQDachyixPw   จังหวัดสกลนคร 0.00 12
32 นางสาวJudix   Judix ร.ร. VFngaBUqRZyT   ตำบลCXIoaqNpn   อำเภอLQayGZkgWLzV   จังหวัดสกลนคร 0.00 12