ระบบรับสมัครนักเรียนต้นแบบออนไลน์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนภูดินแแดงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  เขียนที่ สมัครออนไลน์  
  วันที่
ข้อมูลส่วนตัว ::  
เลขบัตรประชาชน
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ     นามสกุล     ชื่อเล่น
ศาสนา สัญชาติ เชื้อชาติ
วันเกิด วันที่เกิด เดือนเกิด พ.ศ. เกิด อายุ
โทรศัพท์
บ้านเลขที่ หมู่ บ้าน ตำบล
อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ข้อมูล บิดา ::  
เลขบัตรประชาชน
ชื่อ-สกุล บิดา :: คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
อาชีพ โทรศัพท์
ข้อมูล มารดา ::  
เลขบัตรประชาชน
ชื่อ-สกุล มารดา :: คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
อาชีพ   โทรศัพท์
ข้อมูลที่อยู่ปัจุบัน ::  
ปัจจบันอาศัยอยู่กับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
บ้านเลขที่ หมู่ที่ บ้าน ตำบล อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์
ข้อมูลการศึกษา ::  
กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน ตำบล
อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ผลการเรียน 5 ภาคเรียน เท่ากับ
ผลสอบ O-NET (หากยังไม่ทราบคะแนน ให้กรอกเป็น 00.00 คะแนน)
ภาษาไทย คะแนน    สังคม คะแนน    คณิตศาสตร์ คะแนน
วิทยาศาสตร์ คะแนน    ภาษาอังกฤษ คะแนน
ประสงค์จะสมัครเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
ประเภท ห้องเรียนต้นแบบ ระบบหอพัก โควต้าโรงเรียน บุคคลทั่วไป
โรงเรียนภูดินแดงวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ
ไว้พร้อมกับใบสมัครนี้
หลักฐานการสมัคร  
       1. ปพ.1 หรือใบรับรอง                              6. หนังสือรับรองสภาพครอบครัว
       2. สำเนาทะเบียนบ้านและฉบับจริง ของผู้สมัคร
       3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร
       4. สำเนาทะเบียนบ้านและฉบับจริง ของผู้ปกครอง
       5. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
       หมายเหตุ :: สอบถามเพิ่มเติม ครูพัชนี 089-4193950 , ครูสมพร 085-0005648 , ครูธนากร 061-1020671 , ครูอนุพล 080-6560903
สมัคร ณ วันที่
ระบบปิดรับสมัครแล้ว