กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางนิศาชล บำรุงภักดี

นางนิศาชล บำรุงภักดี

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นายนิพนธ์ ฝ่ายทะแสง

นายนิพนธ์ ฝ่ายทะแสง

รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน/งานระเบียบวินัย
นายบรรดาศักดิ์ คงเอียง

นายบรรดาศักดิ์ คงเอียง

งานระเบียบวินัย/งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน
นายพลวสิษฐ ภูจักงาม

นายพลวสิษฐ ภูจักงาม

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา/งานผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร/งานโสตทัศนูปกรณ์
นายศราวุธ ตาสาโรจน์

นายศราวุธ ตาสาโรจน์

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(เยี่ยมบ้านนักเรียน)
นางสาวจุฑามาศ ทิพย์ม่อม

นางสาวจุฑามาศ ทิพย์ม่อม

งานธุรการฝ่าย/งานพัสดุฝ่าย
นายถิรวัฒน์ ทวีพันธ์

นายถิรวัฒน์ ทวีพันธ์

งานประชาธิปไตย
นายรังสรรค์ เนาว์ดี

นายรังสรรค์ เนาว์ดี

งานจราจร
นางสาวปวีณา ประพาพันธ์

นางสาวปวีณา ประพาพันธ์

งานธุรการฝ่าย/งานพัสดุฝ่าย
ออกแบบโดย dsite.in.th