กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

น.ส.อุไรวรรณ ปิ่นสุพรรณ

น.ส.อุไรวรรณ ปิ่นสุพรรณ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ/งานวางแผนการบริหารงานและงบประมาณ

ครูชำนาญการ

นายอธิภูมิ พาสงค์

นายอธิภูมิ พาสงค์

รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ/ปฏิบัติหน้าที่งานแผนงานและงบประมาณ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิรวรรณ ทองไสย

นางสาวจิรวรรณ ทองไสย

งานการเงิน/งานตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผล

ครูชำนาญการ

นางสาวสรญา ศรีใส

นางสาวสรญา ศรีใส

งานทะเบียนพัสดุ – ครุภัณฑ์

ครู

สิบเอกณภัทร วงศ์สุเพ็ง

สิบเอกณภัทร วงศ์สุเพ็ง

งานพัสดุ/จัดทำระบบสารสนเทศ(e-Plan) ประจำปีงบประมาณ

ครูผู้ช่วย

นางสาวจันสุดา พันธะสา

นางสาวจันสุดา พันธะสา

งานพัสดุ – ครุภัณฑ์

ผู้ช่วยครู

นางกุลกนก จั้นวันดี

นางกุลกนก จั้นวันดี

งานสารสนเทศโรงเรียน/งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน / บันทึกการประชุมโรงเรียน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชิวราพร อัคจันทร์

นางสาวชิวราพร อัคจันทร์

งานการบัญชี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน

นางกมลพร หาญมนตรี

นางกมลพร หาญมนตรี

งานพัสดุ – ครุภัณฑ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางจิราภรณ์ ฝ่ายทะแสง

นางจิราภรณ์ ฝ่ายทะแสง

งานธุรการโรงเรียน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายศุภชัย ทวีพันธ์

นายศุภชัย ทวีพันธ์

งานธุรการโรงเรียน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ออกแบบโดย dsite.in.th