กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางไพรินทร์ หวะสุวรรณ

นางไพรินทร์ หวะสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

087-1287918

นายสมพร จ่องสละ

นายสมพร จ่องสละ

รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายกิตติพงษ์ ขันติยู

นายกิตติพงษ์ ขันติยู

รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายจิตราวัสดิ์ ก่ำเชียงคำ

นายจิตราวัสดิ์ ก่ำเชียงคำ

งานจัดเวรยามครูและบุคลากร/ควบคุมออกแบบร่วมกับนักการ แม่บ้าน/งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายพิมล พักตะไชย

นายพิมล พักตะไชย

งานสัมพันธ์ชุมชน/ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก
นายศิริศักดิ์ ภักดีไทย

นายศิริศักดิ์ ภักดีไทย

งานพัฒนาระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตภายในสถานศึกษา/ระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ/เว็บไซต์โรงเรียน/โสตทัศนศึกษา
นายอนุพล แสงพิศาล

นายอนุพล แสงพิศาล

งานสาธารณูปโภค
นายเอกลักษณ์ เถาว์ชาลี

นายเอกลักษณ์ เถาว์ชาลี

งานสัมพันธ์ชุมชน/ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก/กิจกรรม 5ส.
น.ส.เยาวลักษณ์ แสงจันทร์

น.ส.เยาวลักษณ์ แสงจันทร์

งานโภชนาการ/งานอนามัยโรงเรียน
นายศิริวัศ กีรธนานนท์

นายศิริวัศ กีรธนานนท์

งานอาคารสถานที่
นายไชยวัฒน์ ผาสุก

นายไชยวัฒน์ ผาสุก

งานดูแลความสะอาดอาคาร 6 /งานไฟฟ้า-ประปา/สวนย่อมรอบอาคาร 6 ยาวไปถึงหน้าประตู 2
นายนิพร ไพบูลย์พูนทรัพย์

นายนิพร ไพบูลย์พูนทรัพย์

งานดูแลความสะอาดอาคาร 3 /งานไฟฟ้า-ประปา/ห้องน้ำปตท.สวนย่อมรอบอาคาร 3 และสวนย่อมรอบห้องน้ำปตท.
นายสุปัญญา สิงห์ประเสริฐ

นายสุปัญญา สิงห์ประเสริฐ

งานดูแลความสะอาดอาคาร 4 /งานไฟฟ้า-ประปา/สวนย่อมรอบอาคาร 4 และสวนย่อมหน้าอาคาร 1
นายบัณฑิต ผลาวงค์

นายบัณฑิต ผลาวงค์

งานดูแลความสะอาดอาคาร 5 /งานไฟฟ้า-ประปา/สวนย่อมหน้าหอประชุมทั้ง 2 หลัง
นางนิภารักษ์ เขื่อนพงษ์

นางนิภารักษ์ เขื่อนพงษ์

งานดูแลความสะอาดอาคาร 1-2 /ปฏิคม
ออกแบบโดย dsite.in.th