กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางภิลัยวัณย์ วิภาวิน

นางภิลัยวัณย์ วิภาวิน

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล/งานวางแผนการบริหารงานบุคคล
นางสาวธิติยา สิมสินธุ์

นางสาวธิติยา สิมสินธุ์

รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล/งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ/งานดำเนินการวินัยและการรักษาวินัย
นางศิรินภา ข่วงทิพย์

นางศิรินภา ข่วงทิพย์

รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล/งานการกำหนดตำแหน่ง สรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย, ลา, ลาออก จากราชการการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/งานกิจกรรมหอพักฝ่ายบุคคล
นางแก่นจันทร์ กางทอง

นางแก่นจันทร์ กางทอง

งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์/งานทะเบียนประวัติ/พัสดุ
นางชลดา บรรจงศิลป์

นางชลดา บรรจงศิลป์

งานการเลื่อนขึ้นเงินเดือนการขอเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะ ข้าราชการครู/วPA/สัญญาจ้างพนักงานจ้าง/ลูกจ้าง
นายธนพล แพงไชย

นายธนพล แพงไชย

งานการเลื่อนขึ้นเงินเดือนการขอเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา และวิทยฐานะ ข้าราชการครู/วPA/สัญญาจ้างพนักงานจ้าง/ลูกจ้าง
นางอัญชลี ตะโคดม

นางอัญชลี ตะโคดม

งานการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ/บันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
นายเอกรัตน์ มัธยัสถ์สุข

นายเอกรัตน์ มัธยัสถ์สุข

งานสารบรรณ/ธุรการ/สารสนเทศ
ออกแบบโดย dsite.in.th