กลุ่มบริหารงานวิชาการ

น.ส.สุพัชรี จอมแก้ว

น.ส.สุพัชรี จอมแก้ว

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ครูชำนาญการ

นางพัชนี ใบธรรม

นางพัชนี ใบธรรม

งานแนะแนวทางการศึกษา/งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ครูชำนาญการพิเศษ

นายอมรศักดิ์ กุลอัก

นายอมรศักดิ์ กุลอัก

หัวหน้างานทะเบียน/งาน PLC

ครูชำนาญการพิเศษ

นางภิลัยลักษณ์ อาจศิลป์

นางภิลัยลักษณ์ อาจศิลป์

งานพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา/งานรับนักเรียน

ครูชำนาญการพิเศษ

นายธนากร ม่วงนาครอง

นายธนากร ม่วงนาครอง

งานแนะแนวทางการศึกษา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุบล ไชยชนะ

นางสาวอุบล ไชยชนะ

งานวัดผลและประเมินผล ม. ปลาย

ครูชำนาญการพิเศษ

นายพิรพัฒน์ จิตจง

นายพิรพัฒน์ จิตจง

งานวัดผลและประเมินผล ม. ต้น

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเพ็ญวิภา สรรคชา

นางเพ็ญวิภา สรรคชา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางขวัญใจ เครือบุตรดี

นางขวัญใจ เครือบุตรดี

งานพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา

ครูชำนาญการ

นางสาวอังคณา ทับทิม

นางสาวอังคณา ทับทิม

งานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียน ม.ปลาย

ครูชำนาญการ

นางสาวกนกวรรณ ทุมสะกะ

นางสาวกนกวรรณ ทุมสะกะ

งานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียน ม.ต้น

ครูชำนาญการ

นางมณีพร แสงพิศาล

นางมณีพร แสงพิศาล

งานนิเทศการศึกษา

ครูชำนาญการ

นายพงษ์ศักดิ์ อ่อนสุระทุม

นายพงษ์ศักดิ์ อ่อนสุระทุม

งานทุน อบจ./งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (SBMLD)

ครูชำนาญการ

นางสาวกาญจนา เมืองจันทร์

นางสาวกาญจนา เมืองจันทร์

งานจัดสอนแทน/งานแข่งขันทักษะวิชาการ

ครู

ออกแบบโดย dsite.in.th