กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางภิลัยวัณย์ วิภาวิน

นางภิลัยวัณย์ วิภาวิน

ครูเชี่ยวชาญ
นางไพรินทร์ หวะสุวรรณ

นางไพรินทร์ หวะสุวรรณ

ครูชำนาญการ
นายเอกลักษณ์ เถาว์ชาลี

นายเอกลักษณ์ เถาว์ชาลี

ผู้ช่วยครู
ออกแบบโดย dsite.in.th