กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายอมรศักดิ์ กุลอัก

นายอมรศักดิ์ กุลอัก

ครูชำนาญการพิเศษ
นายธนากร ม่วงนาครอง

นายธนากร ม่วงนาครอง

ครูชำนาญการพิเศษ
นายภูดิศ อ่อนจงไกร

นายภูดิศ อ่อนจงไกร

ครูชำนาญการ
นายศิริวัศ กีรธนานนท์

นายศิริวัศ กีรธนานนท์

ครูชำนาญการ
นางสาวอุไรวรรณ ปิ่นสุพรรณ

นางสาวอุไรวรรณ ปิ่นสุพรรณ

ครูชำนาญการ
นายธนพล แพงไชย

นายธนพล แพงไชย

ครู
นางสาวจันสุดา พันธะสา

นางสาวจันสุดา พันธะสา

ผู้ช่วยครู
ออกแบบโดย dsite.in.th