กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวธิติยา สิมสินธุ์

นางสาวธิติยา สิมสินธุ์

ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิรินภา ข่วงทิพย์

นางศิรินภา ข่วงทิพย์

ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอังคณา ทับทิม

นางสาวอังคณา ทับทิม

ครูชำนาญการ
นางสาวจุฑามาศ ทิพม่อม

นางสาวจุฑามาศ ทิพม่อม

ครู
นายธีระพงษ์ จิกจักร

นายธีระพงษ์ จิกจักร

ครู
นายอภิวัฒน์ เลิศสงคราม

นายอภิวัฒน์ เลิศสงคราม

ครู
ออกแบบโดย dsite.in.th