คณะผู้บริหาร

นางสาวโสภา ทวีพันธ์

นางสาวโสภา ทวีพันธ์

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

086-3505914

นางศรินทร์ธร วรชิณ

นางศรินทร์ธร วรชิณ

รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

095-1684863

ส.ต.ท.ชัยวัฒน์ สอนสมนึก

ส.ต.ท.ชัยวัฒน์ สอนสมนึก

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

084-7940446

น.ส.สุพัชรี จอมแก้ว

น.ส.สุพัชรี จอมแก้ว

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชการ

ครูชำนาญการ

นางนิศาชล บำรุงภักดี

นางนิศาชล บำรุงภักดี

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล/งานวางแผนการ บริหารงานบุคคล

ครูชำนาญการ

น.ส.อุไรวรรณ ปิ่นสุพรรณ

น.ส.อุไรวรรณ ปิ่นสุพรรณ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ/งานวางแผนการบริหารงานและงบประมาณ

ครูชำนาญการ

นายอธิภูมิ พาสงค์

นายอธิภูมิ พาสงค์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ครูชำนาญการพิเศษ

นายภูดิศ อ่อนจงไกร

นายภูดิศ อ่อนจงไกร

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ครูชำนาญการ

ออกแบบโดย dsite.in.th