พันธกิจ

วิสัยทัศน์  ( Vision )

 

“องค์กรคุณภาพ วิชาการเป็นเลิศ ผู้เรียนมีทักษะชีวิต”

พันธกิจ  ( Mission )

พันธกิจของโรงเรียนภูดินแดงวิทยา มีดังนี้

๑) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  มุ่งส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้สมบูรณ์ทั้งสติปัญญา ร่างกาย  อารมณ์  สังคม  โดยให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเป็นพลเมืองที่ดีของโลก

๒) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรทุกฝ่ายให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๓) ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การวิเคราะห์ วิจัย แก้ปัญหา มีวิจารณญาณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

๔) ส่งเสริมและดำเนินการตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยเป็นผู้นำในการพัฒนาด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศและมุ่งเน้นพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

๕) ส่งเสริมสนับสนุนผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กร ภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมและสัมพันธภาพที่ดีในการจัดการศึกษาด้วยการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งกับชุมชนให้สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๖) ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษ าผู้ปกครอง  และชุมชน  มีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ( Goals )

๑) ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

๒) สถานศึกษามีระบบบริหารการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๓) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

๔) สถานศึกษามีการพัฒนาวิชาการ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น บรรยากาศการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

๕) ผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กร  ภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมและสัมพันธภาพที่ดีในการ                     จัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๖) สถานศึกษาจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเต็มศักยภาพอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๗) นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษ าผู้ปกครอง  และชุมชน  มีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ออกแบบโดย dsite.in.th