แจ้งประกาศหยุดเรียน ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2566

เนื่องจากนักเรียนโรงเรียนภูดินแดงวิทยา ได้ติดเชื้อโควิค เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลวานรนิวาสและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโพนแพง จึงขอความร่วมมือให้หยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2566 โดยทำความสะอาดเช็ดล้างด้วยแอลกอฮอล์

ออกแบบโดย dsite.in.th